JAZYKOVÁ ŠTAFETA - PRAVIDLÁ

1. Definícia projektu Jazyková štafeta

 

Projekt "Jazyková štafeta - Language Relay" je medzinárodná jazyková súťaž v "tojboji" v cudzích jazykoch určená pre trojčlenné tímy detí a tínedžerov.

Jazykový trojboj pozostáva z: gramatika + slovná zásoba + konverzácia

Forma "Jazyková štafeta - Teacher" je varianta pre učiteľov. Pravidlá pre ňu sú uvedené v bode 9..

 

2. Cieľové skupiny - Kto sa môže zapojiť?

 

Trojčlenné tímy detí a tínedžerov: žiaci ZŠ, SŠ, JŠ, osemročných škôl

Limity / škola: 1 tím za kategóriu

Limity / súťažná kategória: maximálny počet tímov, ktoré je možné prijať do vyhlásených kategórií sa uvádza vždy v informáciách pre aktuálny ročník súťaže

 

3. Kategórie Štafety

 

3. 1: JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • Angličtina (AJ) | English (EN)
 • Nemčina (NJ) | Deutsch (DE)
 • Ruština (RJ) | Russian (RU)
 • Španielčina (ŠPJ) | Español (ES)
 • Francúzština (FJ) | Français (FR)
 • Taliančina (TJ) | Italiano (IT)
 • SFF
 
3. 2: ÚROVŇOVÉ KATEGÓRIE 
 
 • Začiatočník | Elementary (A)
 • Mierne pokročilý | Pre-intermediate (B1)
 • Pokročilý | Intermediate (B2)
Úrovne sú v súlade s  CEFR. 
 
BILINGVALIZMUS: "+"
 
 
3. 3: KATEGÓRIE POČAS SÚŤAŽE 
 
Počas súťaže sú kategórie označované v tvare: jazyk + úroveň (+bilingvalizmus)
 
vzor: AJ A; SPJ A; NJ B1; EN B2+; TJ A; FR B1+
 
Vyhlásené kategórie sa vždy uvádzajú v informáciách pre aktuálny ročník súťaže.
 

4. Fázy a termíny súťaže, prihlasovanie

 

4. 1: REGISTRÁCIA - PRIHLASOVANIE     

 • Registrácia: od júna   

 • Uzávierka: do prijatia stanoveného limitu pre počet tímov / kategória

 • Po prihlásení tímu nie je možné zmeniť jeho názov.

 • Menoslov členov tímu sa uvádza podľa pokynov v e-pozvánke na súťaž, t. j. v apríli. Tímom odporúčame mať v zákohe aj náhradníka, pretože súťaž musí absolvovať 3-členný tím. V prípade neúčasti sa vložné na súťaž nevracia.

 • Vložné zahŕňa: 

  • Spracovanie a prijatie prihlášky tímu na súťaž s max. 1 opravou a opakovanou kontrolou prihlášky, vystavenie dokladov k vložnému, spracovanie zoznamov a podkladov pre súťaž na základe prihlášok, vytlačenie zoznamov a podkladov pre súťaž, vytvorenie diplomov, tlač diplomov, práva na kopírovanie diplomov do evidencie školy, vytvorenie potvrdení o účasti, tlač potvrdení o účasti na súťaži (do evidencie školy), vytvorenie e-pozvánok ns súťaž, rozoslanie e-pozvánok na súťaž, spracovanie informácií z potvrdených účastí tímov podľa pokynov v e-pozvánke, spracovávanie a uverejňovanie oznamov k priebehu súťaže na webstránke projektu súťaže - žiadne iné úkony a náklady vložné nezahŕňa. 

  • Povinnou zložkou ku vložnému je vklad do Rezervného fondu - viď bod 7. týchto pravidiel.

  • V prípade záujmu je možné zvoliť si pri prihlasovaní príplatok na obedy pre tím a sprevádzajúcu dospelú osobu.

 

4. 2: ROZOSLANIE E-POZVÁNOK NA SÚŤAŽ

 • apríl  - oznamy o rozoslaní sa uverejňujú vždy na ročníkovej stránke v bloku "Priebeh"

 

4. 3: REALIZÁCIA SÚŤAŽE: máj  

 

5. Výsledky, diplomy a ceny

 

5. 1: VÝSLEDKY

Výsledky sa nezasielajú v osobitných e-mailoch.

Výsledky sa uverejňujú na stránke pre príslušný ročník v bloku "Priebeh" do 7 pracovných dní odo dňa konania sa súťaže.

 

5. 2: DIPLOMY A CENY

 1. Víťazné tímy = 1. miesta: diplomy + vecné ceny
 2. Tímy na 2. a 3. mieste: diplomy + prípadné maškrty / drobnosti
 3. Ostatné tímy: jednotné 4. miesto, diplomy + prípadné drobnosti

Ceny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné žiadnou cestou.

Diplomy a ceny je potrebné prevziať si priamo na mieste konania sa súťaže, prípadne prevzatím poveriť inú osobu, ktorej celé meno uvedie pedagóg / sprevádzajúca dospelá osoba pri registrácii tímu na mieste konania. 

Prevzatie diplomov a cien je plne v zodpovednosti zúčastnených tímov.

Diplomy ani ceny sa nezasielajú poštou / kuriérom a pod..

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

 

6. Cestovné, stravné, ubytovanie

 

6. 1: Cestovné náklady tímu/ov na súťaž znáša vysiealajúca organizácia (príp. sponzor tímu - na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

6. 2: Náklady na stravu tímov znáša vysielajúca organizácia. Informácie o prípadnom občerstvení sú uverejňované na stránke príslušného ročníka projektu.

6. 3. Náklady na prípadne ubytovanie tímov znáša vysielajúca organizácia (príp. sponzor tímu - na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

7. Zodpovednosť za súťažné tímy

 

 1. Za členov súťažného tímu je plne zodpovedný sprevádzajúci pedagóg alebo poverená dospelá osoba, ktorá tím sprevádza.
 2. Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.
 3. Povinnou zložkou ku vložnému na súťaž je vklad do tkzv. Rezervného fondu. Výška vkladu so Rezervného fondu sa uvádza na stránke pre aktuálny ročník projektu. V prípade vzniknu nejakej škody na mieste konania voči poskytovateľovi priestorov alebo organizátorovi a nenájdenia priamo osoby, ktorá ju vykonala, sa použijú prostriedky z tohto Rezervného fondu a pre ďalší ročník musia opäť všetky tímy uhradiť povinný vklad do tohto fondu. Ak by škoda prekročila sumu v Rezervnom fonde, sú všetky tímy a ich vysielajúce organizácie povinné túto škodu uhradiť formou rozpočítania sumy na všetky zúčastnené tímy.
 4. V prípade zodpovedného správania a uvedomelosti, bez spôsobenia škôd, školy majú vytvorený tkzv. kredit v Rezervnom fonde a na ďalší ročník vklad neuhrádzajú. Uhrádzajú ho len novoprihlasované školy, resp. novoprihlasovaný vyšší počet súťažiacich.  Konkrétny príklad: Škola prihlási 2 trojčlenné tím, za každého člena uhradí vklad do Rezervného fondu, nedôjde ku žiadnym škodám, škole teda zostáva vo fonde kredit pre 6 osôb. V ďalšom ročníku prihlási 3 tímy, t. j. 9 súťažiacich, čiže doplatí len vklad do fondu za rozdiel v počte súťažiacich = za 3 súťažiacich.  
 5. Zároveň sú priamo súťažiaci zodpovední za svoje osobné veci a organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, škody a ujmy na podujatí. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.
 

8. Súhlasy súťažiacich a záver

 

8. 1. SÚHLASY

Odoslaním registračného formuláru na príslušný ročník projektu odosielateľ a účastníci plne súhlasia s:

a) používaním údajov na stránke projektu a organizátora

b) fotodokumentáciou počas projektu a použítím fotografií na stránke projektu a organizátora

c) videodokumentáciou počas projektu a jej použitím na stránke projektu a organizátora

 

8. 2 ZÁVER

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek prípadné zmeny a to bez udania dôvodu.

Účastníci odoslaním prihlášky do súťaže prehlasujú, že:

a) všetky uvedené údaje v prihlsovacom / registračnom formulári sú pravdivé

b) zapojením sa do projektu sa budú správať korektne voči organizátorovi, účastníkom projektu a partnerom projektu

c) si prečítali tieto pravidlá a tiež informácie k príslušnému ročníku projektu, porozumeli im, uvedomujú si vlastnú zodpovednosť za svoje konanie počas súťaže a z vlastnej slobodnej vôle s týmito pravidlami a informáciami súhlasia v pnom rozsahu a akceptujú ich v plnom rozsahu

9. Jazyková štafeta - Teacher

 

"Jazyková štafeta - Teacher" je varianta pre učiteľov. 

Forma je totožná s Jazykovou štafetou pre deti, čiže ide o jazykový trojboj, ktorý pozostáva z: gramatika + slovná zásoba + konverzácia.

 

ROZDIELY

1. Trojboj vykonáva jeden učiteľ, nie tímy učiteľov.

2. Je len jedna úrovňová kategória a to C2. 

3. Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne a sú uverejnené na ročníkovej stránke projektu.

4. Diplomy a výhry:

Víťazom sa stáva učiteľ, ktorý dosiahol min. 90% úspešnosť riešení/bodov za najkratší čas. 

Ostatní účastníci získavajú titul "úspešný účastník" za predpokladu, že dosiahnu min. 65%. 

 • víťazi na 1. mieste získavajú diplom a vecnú cenu
 • ostatní účastníci získavajú diplom úspešného účaatníka a nejaké drobnosti
 •  
Ostatné ustanovenia Pravidiel, t. j. body 4., 6, 7. 8. sú totožné a plne platné aj pre túto variantu projektu.