JAZYKOVÁ ŠTAFETA - PRAVIDLÁ

1. Definícia projektu Jazyková štafeta

 

Projekt "Jazyková štafeta - Language Relay" je jazykovo-športová súťaž v "trojboji" určená pre trojčlenné tímy detí a tínedžerov.

Jazykový trojboj pozostáva z: gramatika + slovná zásoba + konverzácia

Forma "Jazyková štafeta - Teacher" je varianta pre učiteľov. Pravidlá pre ňu sú uvedené v bode 9..

Ide o spojenie jazyka a športu, kde sa tímy môžu povzbudzovať, čiže koncept súťaže je hlučný.

Medzinrodná jazyková akreditácia: IALFAC190901-LP-169

2. Cieľové skupiny - Kto sa môže zapojiť?

 

Trojčlenné tímy zo ZŠ, SŠ, osemročných škôl.

Limity / škola: 1 tím / kategória

Limity / súťažná kategória: organizátor má právo stanoviť maximálny počet tímov, ktoré je možné prijať do vyhlásených kategórií, ak tak urobí, uvedie to na tejto stránke v informáciách pre aktuálny ročník súťaže

 

3. Kategórie Štafety

 

3. 1: JAZYKOVÉ KATEGÓRIE

 • Angličtina (AJ) | English (EN)
 • Nemčina (NJ) | Deutsch (DE)
 • Ruština (RJ) | Russian (RU)
 • Španielčina (ŠPJ) | Español (ES)
 • Francúzština (FJ) | Français (FR)
 • Taliančina (TJ) | Italiano (IT)
 • Slovenčina (SJ) 
 • SFF
 
3. 2: ÚROVŇOVÉ KATEGÓRIE 
 
 • Začiatočník | Elementary (A)
 • Mierne pokročilý | Pre-intermediate (B1)
 • Pokročilý | Intermediate (B2)
Úrovne sú v súlade s  CEFR. 
 
BILINGVALIZMUS: "+"
 
 
3. 3: KATEGÓRIE POČAS SÚŤAŽE 
 
Počas súťaže sú kategórie označované v tvare: jazyk + úroveň (+bilingvalizmus)
 
vzor: AJ A; SPJ A; NJ B1; EN B2+; TJ A; FR B1+
 
Vyhlásené kategórie sa vždy uvádzajú v informáciách pre aktuálny ročník súťaže.
 

4. Fázy a termíny súťaže, prihlasovanie

 • Prihlasovanie tímov: First Minute v júni, Regular od 1.júla  

 • Uzávierka prihlasovania: 19. október 

 • Organizátor má vỷhradné právo prihlášku / tím do súťaže neprijať a to bez udania dôvodu.

 • Po prihlásení tímu nie je možné zmeniť jeho názov.

 • Menoslov členov tímu sa uvádza podľa inštrukcií v e-pozvánke na súťaž, t. j. v apríli / máji. Tímom odporúčame mať v zálohe aj náhradníka, pretože súťaž musí absolvovať 3-členný tím. V prípade neúčasti sa vložné na súťaž nevracia.

 • Vložné zahŕňa: 

  • Spracovanie a prijatie prihlášky tímu na súťaž, vystavenie dokladov k vložnému, spracovanie zoznamov a podkladov pre súťaž na základe prihlášok, vytlačenie zoznamov a podkladov pre súťaž, vytvorenie diplomov, tlač diplomov, práva na kopírovanie diplomov do evidencie školy, vytvorenie potvrdení o účasti, tlač potvrdení o účasti na súťaži (do evidencie školy), vytvorenie e-pozvánok ns súťaž, rozoslanie e-pozvánok na súťaž, spracovanie informácií z potvrdených účastí tímov podľa pokynov v e-pozvánke, spracovávanie a uverejňovanie oznamov k priebehu súťaže na webstránke projektu súťaže - žiadne iné úkony a náklady vložné nezahŕňa. 

  • Povinnou zložkou ku vložnému je vklad do Rezervného fondu - viď bod 7. týchto pravidiel.

 

4. 2: ROZOSLANIE E-POZVÁNOK NA SÚŤAŽ

 • apríl / máj - oznamy o rozoslaní sa uverejňujú vždy na ročníkovej stránke v bloku "Priebeh"

 

4. 3: REALIZÁCIA SÚŤAŽE: máj / jún

Termín sa môže križovať s maturitami. Prihlásenie maturantov nedoporučujeme, pretože termín súťaže nie je možné individuálne prispôsobovať.

 

5. Výsledky, diplomy a ceny

 

5. 1: VÝSLEDKY

Výsledky sa vyhlasujú na mieste konania. Nezasielajú sa v osobitných e-mailoch.

Výsledky sa uverejňujú na stránke pre príslušný ročník v bloku "Priebeh" do 15  pracovných dní odo dňa konania sa súťaže.

 

5. 2: DIPLOMY A CENY

 1. Víťazné tímy = 1. miesta: diplomy + vecné ceny
 2. Tímy na 2. a 3. mieste: diplomy + prípadné drobnosti
 3. Ostatné tímy: jednotné 4. miesto, diplomy + prípadné drobnosti

Diplomy, ktoré tímy získajú majú hodnotu 45 euro za 1. miesto, 30 za 2. a 3. miesto a 20 za 4. miesto.

Ceny nie sú povinné a nie sú vymáhateľné žiadnou cestou.

Diplomy a ceny je potrebné prevziať si priamo na mieste konania sa súťaže, prípadne prevzatím poveriť inú osobu, ktorej celé meno uvedie pedagóg / sprevádzajúca dospelá osoba pri registrácii tímu na mieste konania. 

Prevzatie diplomov a cien je plne v zodpovednosti zúčastnených tímov.

Neprevzaté diplomy je možné poslať doporučenou poštou na základe krátkej žiadosti tu. Poplatok za zaslanie diplomov poštou je 5€ + poštovné a balné. Poštovné závisí od aktuálneho cenníka Slov. pošty a hmotnosti zásielky a uhrádza sa samostatne pri prevzatí zásielky. Zásielka je odoslaná do 10 pracovných dní odo dňa prijatia uvedeného administratívneho poplatku za zaslanie.

 

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek zmeny bez uvedenia dôvodu.

 

6. Cestovné, stravné, ubytovanie

 

6. 1: Cestovné náklady tímu/ov na súťaž znáša vysiealajúca organizácia (príp. sponzor tímu - na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

6. 2: Náklady na stravu tímov znáša vysielajúca organizácia. Informácie o prípadnom občerstvení sú uverejňované na stránke príslušného ročníka projektu.

6. 3. Náklady na prípadne ubytovanie tímov znáša vysielajúca organizácia (príp. sponzor tímu - na vyžiadanie pošleme e-potvrdenie sponzorovi tímu, že tím je riadne prijatý do projektu).

7. Zodpovednosť za súťažné tímy

 

 1. Za členov súťažného tímu je plne zodpovedný sprevádzajúci pedagóg alebo poverená dospelá osoba, ktorá tím sprevádza.
 2. Zodpovednosť zahŕňa všetko správanie a konanie súťažiacih na mieste konania, rovnako ako aj pedagógom / sprevádzajúcou dospelou osobou a/lebo tímom spôsobené škody.
 3. Povinnou zložkou ku vložnému na súťaž je vklad do tkzv. Rezervného fondu. Výška vkladu so Rezervného fondu sa uvádza na stránke pre aktuálny ročník projektu. V prípade vzniknu nejakej škody na mieste konania voči poskytovateľovi priestorov alebo organizátorovi a nenájdenia priamo osoby, ktorá ju vykonala, sa použijú prostriedky z tohto Rezervného fondu a pre ďalší ročník musia opäť všetky tímy uhradiť povinný vklad do tohto fondu. Ak by škoda prekročila sumu v Rezervnom fonde, sú všetky tímy a ich vysielajúce organizácie povinné túto škodu uhradiť formou rozpočítania sumy na všetky zúčastnené tímy.
 4. V prípade zodpovedného správania a uvedomelosti, bez spôsobenia škôd, školy majú vytvorený tkzv. kredit v Rezervnom fonde a na ďalší ročník vklad neuhrádzajú. Uhrádzajú ho len novoprihlasované školy, resp. novoprihlasovaný vyšší počet súťažiacich.  Konkrétny príklad: Škola prihlási 2 trojčlenné tím, za každého člena uhradí vklad do Rezervného fondu, nedôjde ku žiadnym škodám, škole teda zostáva vo fonde kredit pre 6 osôb. V ďalšom ročníku prihlási 3 tímy, t. j. 9 súťažiacich, čiže doplatí len vklad do fondu za rozdiel v počte súťažiacich = za 3 súťažiacich.  
 5. Zároveň sú priamo súťažiaci zodpovední za svoje osobné veci a organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné straty, škody a ujmy na podujatí. Prípadné poistenie je plne v kompetencii účastníkov.
 

8. Súhlasy, poplatky, sankcie a záver

Odoslaním prihlasovacieho formuláru na príslušný ročník projektu odosielateľ a účastníci plne súhlasia s:

a) používaním údajov na stránke projektu a organizátora

b) fotodokumentáciou počas projektu a použítím fotografií na stránke projektu a organizátora

c) videodokumentáciou počas projektu a jej použitím na stránke projektu a organizátora

 

8. 2  POPLATKY A SANKCIE

 

a) Vložné na súťaž sa uhrádza do piatich dní po prijatí a schválení prihlášky. 

Organizátor má právo prihlášku a tím do súťaže neprijať a to bez uvedenia dôvodu.

Výška vložného a vkladu do Rezervného fondu (ak ho škola nemá už uhradený - viď bod 7.) sa uvádza v informáciâch pre príslušný ročník súťaže.

 

b) Sankcie

- nekompletné potvrdenie účasti na suťaži v nesúlade s inštrukciami v pozvánke a následné doriešovanie: 2€

- oneskorené potvrdenie účasti, t. j. jeden deň až tri dni po uzávierke uvedenej v pozvánke na súťaž: 5€

- oneskorené potvrdenie účasti štyri dni po uzávierke až tri dni pred termínom konania sa súťaže: 21€ pričom takto oneskorené potvrdenie účasti a jeho prijatie musí byť jednohlasne schválené trojčlenným koordinačným tímom projektu

- neskoršie potvrdenie účasti, t. j. tri až nula dní pred termínom konania, nie je z technicko-organizačných dôvodov možné ani za žiadny sankčný poplatok

- vrátenie duplicitnej úhrady vložného: 3€

- zaslanie neprevzatých diplomov: 5€ + poštovné a balné

- zaslanie duplikátu diplomov: 6€ + poštovné a balné

 

8. 3 ZÁVER

Organizátor má výhradné právo na akékoľvek prípadné zmeny a to bez udania dôvodu.

Účastníci odoslaním prihlášky do súťaže prehlasujú, že:

a) všetky uvedené údaje v prihlsovacom / registračnom formulári sú pravdivé

b) zapojením sa do projektu sa budú správať korektne voči organizátorovi, účastníkom projektu a partnerom projektu

c) si prečítali tieto pravidlá a tiež informácie k príslušnému ročníku projektu, porozumeli im, uvedomujú si vlastnú zodpovednosť za svoje konanie počas súťaže a z vlastnej slobodnej vôle s týmito pravidlami a informáciami súhlasia v pnom rozsahu a akceptujú ich v plnom rozsahu

9. Jazyková štafeta - Teacher

 

"Jazyková štafeta - Teacher" je varianta pre učiteľov. 

Forma je totožná s Jazykovou štafetou pre deti, čiže ide o jazykový trojboj, ktorý pozostáva z: gramatika + slovná zásoba + konverzácia.

 

ROZDIELY

1. Trojboj vykonáva jeden učiteľ, nie tímy učiteľov.

2. Je len jedna úrovňová kategória a to C2. 

3. Jazykové kategórie sa vyhlasujú pre každý ročník samostatne a sú uverejnené na ročníkovej stránke projektu.

4. Diplomy a výhry:

Víťazom sa stáva učiteľ, ktorý dosiahol min. 90% úspešnosť riešení/bodov za najkratší čas. 

Ostatní účastníci získavajú titul "úspešný účastník" za predpokladu, že dosiahnu min. 65%. 

 • víťazi na 1. mieste získavajú diplom a vecnú cenu
 • ostatní účastníci získavajú diplom úspešného účaatníka a nejaké drobnosti
 
Ostatné ustanovenia Pravidiel, t. j. body 4., 6, 7. 8. sú totožné a plne platné aj pre túto variantu projektu.