Language Fan - Štafeta

XMAS ENGLISH FUN

  E-book s osemsmerovkami, slovnými hrami a obrázkami na vymaľovanie na vianočnú tému. Formát: printable pdf pre osobnú potrebu Dodanie: na Váš e-mail do 24 hodín...

Vaša cena: 3,00 €

Slová, slovíčka

  E-book s rôznymi aktivitami na precvičovanie slovnej zásoby v angličtine a slovenčine - osemsmerovky, doplňovačky, kúzelné štvorce, kryptogramy .... Témy:...

Vaša cena: 3,00 €

3 Scary English Folk Tales

  E-book s tromi príbehmi a aktivitami na precvičenie si slovíčok z príbehov. Vhodné pre úroveň: Pre-intermediate, Easy English Formát: printable pdf pre osobnú...

Vaša cena: 3,00 €

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky, dodanie, poštovné

 

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy * II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky * III. Dodacia doba * IV. Storno objednávky * V. Špecifické podmienky * VI. Záverečné ustanovenia 


Vysvetlivky: znak "/" lomítko, šikmá čiara znamená "alebo".

Nakupovanie tovaru, online poduktov a služieb na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vy ako kupujúci (zákazník / klient) si objednávate tovar / online produtky / služby z ponuky na tejto stránke prostredníctvom obchodného systému elektronickou písomnou formou cez e-shop alebo s použítím objednávkových formulárov uverejnených na tejto stránke. Predajca nepredáva uvedený tovar vo vlastnej kamennej predajni.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri objednávke je nutné kompletne uviesť všetky požadované údaje vo formulári.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim na interné štatistiky predajcu a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov doručovateľovi, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru.

Záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru / online produktov / služieb vzniká v momente odoslania objednávky.Všetky takto odoslané objednávky sú považované za objednávky s povinnosťou platby.

Objednávku je nutné uhradiť vopred na základe údajov, ktoré Vám budú doručené po prijatí Vašej objednávky.

Predajca (prevádzkovateľ tejto stránky) je združenie IALF, o. z. , IČO: 042334829, kontaktná adresa IALF, Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia, Europe.

II. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky

Ako kupujúci ste povinný zaplatiť nám ako predávajúcemu kúpnu cenu tovaru / online produktov / služieb dohodnutú v kúpnej zmluve.

Úhradu objednaného tovaru / online produktov / služieb je možné vykonať:

1. bankovým prevodom (cez Internet banking; klasický prevod)

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet. Cena uvedená na stránke je garantovaná v priebehu piatich dní odo dňa odoslania objednávky. V prípade neuhradenia objednávky v danom termíne je táto stornoovaná systémom a kupujúci nemá pri opätovnej objednávke žiadny nárok požadovať v prípade zmeny ceny pôvodnú cenu.

Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru / online produktov / služieb + poštovné (cena, poplatok za doručenie).

POŠTOVNÉ v rámci Slovenska (cena za doručenie tovaru):

 • Objednávka nad 100 EUR - poštovné zadarmo (0)
 • Balík na poštu: 3.90 EUR
 • Balík na adresu: 3.90 EUR

POŠTOVNÉ do ČR (cena za doručenie tovaru):

 • Objednávka nad 100 EUR - poštovné zdarma (0)
 • Balík na adresu: 9.90 EUR

Menový konvertor tu

POŠTOVNÉ Online produkty: V prípade produktov, ktoré sú dodávané elektronickou online formou / link na stiahnutie / e-mail je cena za doručenie: 0 EUR

 

III. Dodacia doba

Dodacia doba závisí od charakteru tovaru, produktu alebo služby.

 • Poštou zasielané produkty sú zvyčajne vyexpedované v lehote 2 - 14 pracovných dní.
 • Online produkty sú doručované v priebehu 24-78 hodín po prijatí úhrady.

V prípade, že Vám uvedená dodacia lehota nevyhovuje, objednávku nám neposielajte.

Pri preberaní ste ako kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal. V prípade, že zistíte, že obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujte stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru ste povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. O uvedenej situácii nás ihneď informujte mailom na jazykove(at)gmail.com. Na základe zhotoveného záznamu môžeme situáciu vyriešiř.

IV. Storno objednávky

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať e-mailom.

V. Špecifické podmienky


Špecifické podmienky sa vzťahujú ku elektronicky dodávaným produktom, ktoré nie je možné po odoslaní stornovať ani vrátiť vzhľadom na ich charakter.

VI. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty alebo komplikácie vzniknuté tkzv. vyššou mocou (prírodné živly a pod.).

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, nedorozumenia a podobne budú prioritne riešené vzájomnou komunikáciou, dohodou a mimosúdnou cestou.

Prípadné namietky, reklamácie, návrhy k fungovaniu stránky a e-shopu môže kupujúci zaslať priamo k nám cez kontaktný formulár tu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním objednávky prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Obchodnými podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

 I. Spracovateľ údajov * II. Rozsah spracovania údajov * III. Účel spracovania údajov * IV. Právny základ spracovania osobných ûdajov * V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov * VI. Prístup tretích strán k osobným údajom * VII.  Práva zákazníkov * VIII. Používanie súborov cookies IX. Kontakt
 
Znak " /  " znamená "alebo".
 

I. Spracovateľ údajov

 
 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov / kliientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov projektov združenia IALF o. z., webové sídlo www.ialf.org, IČO: 42334829, v súvislosti s využívaním webstránok, online služieb, e-shopov, spolupráce a účasti v projektoch združenia IALF.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach združenia IALF.
 3. Združenie IALF  má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.
 

II. Rozsah spracovania osobných údajov

 
 1. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našich webových stránok, e-shopov, poskytovaním služieb  a účasťou v projektoch združenia. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje
 1. meno a priezvisko
 2. titul / y
 3. dátum narodenia / vek
 4. adresa
 5. e-mailová adresa
 6. telefónne číslo
 7. platobné údaje
 8. história objednávok
 9. história účasti v projektoch
 10. IP adresa
 11. Cookies
 • údaje o vyhľadávaní na interne
 • údaj o koncovom zariadení
 • údaje o sociálnych médiách
 

III. Účel spracovania osobných údajov

 
 • Združenie IALF spracováva osobné údaje na nasledovné účely:
  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorilo združenie IALF so zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom projektov
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete
  • evidovanie informácií o zákazníkoch / klientoch / partneroch / spolupracovníkoch / účastníkoch projektovv združenia IALF a produktoch a službách, ktoré im združenie IALF poskytlo
  • marketingové účely za účelom informovania zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov projektov o nových produktoch, projektoch a službách združenia IALF (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu) 
  • plnenie prípadných zákonných povinností 
  •  

IV. Právny základ spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje spracováva združenie IALF

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom projektov združenia IALF  (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi združením a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
 3. Osobitné predpisy (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).
 

V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 

Združenie IALF spracováva osobné údaje po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu sa spracovávajú a uchovávajú po  dobu trvania zmluvy, pričom sú  vymazané najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi združením a jejho zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník / klient / partner / spolupracovník / účastník udelí združeniu IALF súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva združenie IALF jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov neopustia územie členských štátov Európskej únie.
 

VI. Prístup tretích osôb k osobným údajom

 

K osobným údajom zákazníkov / klientov / partnerovv / spolupracovníkov / účastníkov projektov môžu mať prístup:

 
 1. Písomne poverené osoby s presne vymedzeným rozsahom prístupu a použitia osobných údajov.
 2. Tretie osoby konajúce v mene združenia IALF. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje  používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 3. Tretie osoby poverené dopravou produktov v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom len na doručenie produktov.
 4. Oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností združenia IALF voči oprávnenej osobe.

 

VII. Práva zákazníkov

Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci projektov združenia IALF majú nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka / klienta / partnera / spolupracovníka / účastníka projektov
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov 
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v strojovo čitateľnom formáte a môžu požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci projektov majú právo kedykoľvek odvolať ich súhlas za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu IALF, o. z., Pošt. priečinok E50, 949 01 Nitra, Slovakia alebo e-mailu zaslaného na emailovú adresu jazykove @ gmail.com). V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov združenia IALF  prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.
 

VIII. Používanie súborov cookies

 
 1. Pri použití webstránok združenia IALF sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súby, vďaka ktorým si webstránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a využíva ich pre lepšie prispôsobenie obsahu webstránok záujmom návštevníko a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z webových stránok združenia IALF dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka, dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam 
 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre združenie IALF na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia.
 6. Združenie IALF nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán, ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.
 

IX. Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / ûčastníci projektov majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa na nás obrátiť elektronicky na emailovú adresu: jazykove @ gmail.com.
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www. dataprotection. gov. sk).